afwrijfletters_

Afwrijfletters

Afwrijfletters Gotische kapitaal en kleine letters , zwart 12 mm.

Copperplate kapitaal en kleine letters, zwart 9mm

Copperplate kapitaal en kleine letters, zwart, 12mm

Gotische kapitaal en klein, zwart 6mm

Gotische kapitaal en klein, zwart 8mm

Romeinse kapitaal , zwart, 24mm

Romeinse kapitaal, breed zwart 6mm

Romeinse kapitaal, breed, wit 6mm

Romeinse kapitaal, scroll , zwart 6mm

Romeinse kapitaal, smal, zwart 3mm